Заседания

Заседание от дата 15.08.2022 от 18:00 часа.

Решения

№ 19-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив за предаване на областната администрация-Пловдив на екземпляри от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс от произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 18-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, които да осъществят предаване на избирателни списъци на териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”- Пловдив от произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 17-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции и определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии, включително председател, заместник председател и секретар в изборния район на Районна избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 16-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до РИК 16 - Пловдив, постановените по тях решения и определяне на ред за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на комисията, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 15-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на реда и срока за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия Шестнадесети изборен район Пловдив за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 14-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за регистрация на кандидатите за народни представители за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 13-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 12-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив документация при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 11-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на лицата, осигуряващи процесуално представителство на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив.

№ 10-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри в РИК 16 - Пловдив при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 9-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя, функциите и персоналния състав на “специалисти-експерти” и “специалисти-технически сътрудници”, които ще подпомагат дейността на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 8-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Създаване на работни групи на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район–Пловдив и разпределение на членовете на комисията по административни райони.

№ 7-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на график на дежурствата на членовете на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив.

№ 6-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на говорители на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив.

№ 5-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на „Политика за поверителност и защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни на и от Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 4-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на начина за маркиране на печатите на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район–Пловдив.

№ 3-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на реда за свикване на заседания на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, начин на приемане на решенията на комисията и тяхното обявяване.

№ 2-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Районна избирателна комисия 16 - Пловдив при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 1-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на номерацията на решенията на РИК 16 – Пловдив при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения