Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 62-НС
Пловдив Град, 02.03.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на Патриотична коалиция„ВОЛЯ и НФСБ” за участие в изборите за народни представители на 04. април 2021 г.

В Районна избирателна комисия 16-Пловдив са постъпили заявления с искане за извършване на промени в състави на СИК, както следва:

      Заявления с вх.№ 31./27.02.2021г.,вх №41/01.03.2021,”.вх№43/02.03.2021вх№44/02.03.2021 от ПК„ВОЛЯ и НФСБ ” с искане относно промяна в състави на СИК,  в  район Тракия, Секции №162206005, №162206023 и  №162206052, Район Северен Секция №162204022, Раион Източен Секции №162202070 и №162202057

Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани на хартиен носител и на електронен носител.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия-16 Пловдив,

 

РЕШИ:

 1.УТВЪРЖДАВА предложените от Патриотична  коалиция„ВОЛЯ и НФСБ”  замени в състави на СИК, съгласно цитираните по-горе заявления, подписани от съответните упълномощени представители.

Раион

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Тракия

162206005

член

Елица Радкова Василева

**********

Огняна Иванова Генова 

**********

Тракия

162206023

член

Славка Георгиева Гарова 

**********

Недялчо Пламенов Моллов

**********

Източен

162202070

член

Димитър Иванов Шилев

**********

Румяна Танева  Генчева 

**********

Северен

162204022

Зам.председател

   

Костадинка Ангелова Тодорова

**********

Тракия

162206052

член

   

Василка Николова Минева

**********

Източен

162202057

член

Миглена Пламенова Трайкова 

**********

Неделина Колева Ангелова 

**********

Източен

162202050

член

Катерина Тотева Тотева 

**********

Миглена Пламенова Трайкова 

**********

 2.АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК, посочени в Приложение 1 към настоящото Решение.

3.ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК, посочени в в Приложение 1 към настоящото Решение.

4.Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл.93, т.1 от НК.

5.Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 02.03.2021 в 19:30 часа

Свързани решения:

64-НС/04.03.2021

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения