Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 61-НС
Пловдив Град, 02.03.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 26-НС от 27.02.2021г. на РИК 16

На 01.03.2021г. е постъпило Предложение в РИК-16 – Пловдив от партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за допълване на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 04.04.2021 г., подписано от Борислав Филипов – пълномощник на политическата партия, упълномощен от Минчо Куминев – представляващ политическата партия. Към предложението е приложено: 1 /един/ бр. заявление-декларация от кандидата по образец (Приложение № 67 от изборните книжа). Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 65 от изборните книжа), подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 10 на 01.03.2021 г. в 10:55 часа във входящия регистър на РИК на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021г. (Приложение № 69-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането на още 1 /един/ кандидат за участие в изборите за народни представители, насрочени на 04.04.2021г.

Партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 04.04.2021 г., с Решение № 26-НС от 27.02.2021г. на РИК 16, с листа от двама кандидати.                                                                                               

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16 – Пловдив констатира, че същите са окомплектовани в пълен обем и съгласно изискванията на ИК. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районната избирателна комисия в 16 МИР – Пловдив,

РЕШИ:

  1. Изменя решение № 26 от 27.02.2021 год., като добавя и ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители  (Приложение № 70-НС от изборните книжа) следния кандидат на второ място в листата за кандидати за народни представители:

Три имена

ЕГН

1

Райчин Георгиев Рачев

*********

2. ИЗДАВА удостоверение за регистрация на посочения по-горе кандидат по образец (Приложение № 71-НС от изборните книжа).

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 02.03.2021 в 19:27 часа

Свързани решения:

27-НС/27.02.2021

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения