Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 20-НС
Пловдив Град, 18.02.2021

ОТНОСНО: реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до РИК 16 - Пловдив, постановените по тях решения и определяне на ред за комплектоване на преписките по жалбите срещу решенията на комисията, при произвеждане на изборите за народни представители.

На основание чл. 73 от Изборния кодекс във връзка с Решение № Решение № 2005-НС от 10.02.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия

РЕШИ:

 1. Решенията на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на Районна избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районната избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд. 
 2. Срокът за обжалване на решенията на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдивски започва да тече от по късното по ред обявяване/публикуване на решението чрез поставянето им на таблото за обяви, находящо се на входа на Общински съвет Пловдив и оповестяването му на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, на адрес: [email protected].
 3. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес
 4. Регистрираните документи се предават на председателя на Районна избирателна комисия 16 изборен район Пловдив или на ръководителя на работната група по жалбите и сигналите, които се разпределят на член/членове на Районна избирателна комисия, респективно на работната група за доклад на заседание на комисията.
 5. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали.

        5.1.  Членът/членовете на Районна избирателна комисия, на когото/които са разпределени жалбата или сигналът, следва  да  обработи жалбата или сигнала в тридневен срок от постъпването й.

        5.2. Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.

       5.3. Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.

       5.4. Когато членът на Районната избирателна комисия – 16  изборен район – Пловдив установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по телефон, електронна поща или на адрес с писмо), с указание за отстраняване. След отстраняване на нередовностите членът на Районната избирателна комисия –докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.

        5.5. Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия –указания, проверка и т.н., комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.

        5.6. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, комисията може да реши жалбата или сигналът да останат за сведение.

        5.7. Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.

        5.8. Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок.

6. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив ред.

7. В Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив се поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и съгласно решения на ЦИК относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, постановените решения по тях и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решения на РИК.

8. Приема следния ред за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията Комисията:

8.1.При постъпване на жалба срещу решение на Районна избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, същата следва незабавно да бъде заведена във входящия регистър на Комисията, като се отбелязват датата и часът на постъпването й. Входящият номер на жалбата в регистъра, датата и часът на постъпването й се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя.

8.2. Член на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив отбелязва жалбата и в електронния регистър.

8.3. След завеждане на жалбата във входящия регистър на комисията, тя се комплектува с необходимите документи и книжа и се изпраща в ЦИК.

8.4. Жалбите и приложенията към тях незабавно се изпращат в сканирани копия на електронната поща на Централната избирателна комисия – [email protected] или по телефакс на ЦИК. Едновременно с това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, с придружително писмо.

8.5.Към жалбата се прилагат:

- Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и секретаря на РИК.

- Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на общодостъпното място за обявяване решенията на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било обявено на таблото на Районната избирателна комисия, както и на коя дата и в колко часа е свалено от таблото, подписано от председателя и секретаря на комисията. Копие на разпечатка от интернет страницата на комисията, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването.

- Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко членове са присъствали на заседанието на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, разискванията при вземане на обжалваното решение, колко членове са гласували „за“ и колко „против“, както и ако има особено мнение. Извлечението от протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на Районната избирателна комисия. Вместо извлечение от протокола може да се изпрати копие от протокола, подписано от председател и секретар.

- Пълномощното на лицето, когато жалбата се подава чрез пълномощник.

- Приложените към жалбата документи.

-Други документи, послужили като основание за вземане на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и др.), служебно и допълнително събрани и обсъждани от РИК при вземане на решението.

8.6. Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници, следва да се изпращат копия от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата от съответния регистър с направените в него вписвания.

8.7. Районната избирателна комисия следва да изпрати незабавно и всички допълнително изискани от член на ЦИК материали и книжа във връзка с комплектуването на жалбите срещу решенията на РИК.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 18.02.2021 в 22:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 62-НС / 02.03.2021

  относно: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на Патриотична коалиция„ВОЛЯ и НФСБ” за участие в изборите за народни представители на 04. април 2021 г.

 • № 61-НС / 02.03.2021

  относно: Изменение и допълнение на Решение № 26-НС от 27.02.2021г. на РИК 16

 • № 60-НС / 02.03.2021

  относно: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „МИР“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

всички решения