Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 190-НС
Пловдив Град, 04.04.2021

ОТНОСНО: Преписка № 432р-7778/2021г. от Началника на Първо РУ Пловдив, във връзка с подаден сигнал от Тодор Цветков Цонев за нарушение на Изборния кодекс.

С вх. № 25/04.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 е постъпила Преписка № 432р-7778/2021г. от Началника на Първо РУ Пловдив, във връзка с подаден сигнал от Тодор Цветков Цонев, в който се твърди, че неговата съпруга Даринка Цонева докато изчаква реда си за гласуване пред 86 секция в район „Южен“, забелязва, че представител на СИК помага на възрастните хора да гласуват с машина, като маркира избора на съответния гласоподавател на екрана на машината.

Към преписката са приложени снети обяснения от жалбоподателя Тодор Цонев и съпругата му Даринка Цонева, в качеството им на гласоподаватели, както и от Милена Димитрова Георгиева – Шишкова – председател на 86 СИК в район „Южен“ и Добрин Иванов Иванов – член в същата СИК.

РИК 16 е установила контакти с цялото ръководство на 86 СИК в Район „Южен“, като са снети допълнителни обяснения относно начина на позициониране на машината в помещението и действията на членовете на СИК при гласуване.

След като обсъди в цялост приложените по цитираната по-горе преписка обяснения и събраните допълнителни данни, РИК 16 прави следните изводи:

Твърденията на Даринка Цонева, че чакайки реда си пред изборното помещение е видяла как член на СИК помага на възрастни хора, като маркира избора на вота на съответния гласоподавател са неоснователни, до колкото в конкретното изборно помещение машината е била разположена странично спрямо входа на изборната секция, с монтирани странични ограничителни паравани, по начин, по който е не възможно да се осъществи зрителен контакт с екрана на машината. Действително, лице от СИК, определено с нарочно решение на комисията се е намирало зад машината и е давало напътствия на избирателите за механизма на гласуване, без да е налице какъвто и да е зрителен контакт с екрана ѝ. Разясненията са били давани единствено вербални, предвид факта, че в конкретната секция хората са предимно в напреднала възраст.

След извършен експеримент в РИК се установява, че дори при заставане зад машината в непосредствена близост до нея е физически невъзможно с ръка да бъде достигнат екрана ѝ, съответно да бъде маркиран избор. Дори при опит това да бъде сторено през горната част на екрана, същият е неуспешен, доколкото липсва всякаква възможност за визуален контакт.

Въпреки гореизложеното, РИК 16 е указала на целия състав на 86 СИК в район „Южен“, че не следва по никакъв начин да съдействат на избирателите при упражняване правото им на глас чрез машината, както и че съществува възможност, в случай, че гласоподавател прецени, че не може да се справи и да упражни правото си на глас с нея да се откаже и да поиска да гласува с хартиена бюлетина.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК 16 – ПЛОВДИВ,

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 25/04.04.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 е постъпила чрез началника на Първо РУ Пловдив, във връзка с подаден сигнал от Тодор Цветков Цонев.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 04.04.2021 в 15:37 часа

Календар

Решения

  • № 197-НС / 08.04.2021

    относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

  • № 196-НС / 06.04.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

  • № 195-НС / 06.04.2021

    относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения