Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 188-НС
Пловдив Град, 04.04.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в 16 ИР – Пловдив-град в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

Във връзка с откриването на изборния ден за народни представители на дата 04.04.2021 год. и неявили се членове в съставите на СИК в 16 ИР-Пловдив град, Районната избирателна комисия следва да вземе решение за попълване на ръководствата на съответните СИК на територията на изборния район, където има неявили се членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция. Попълването на ръководствата на всяка СИК ще се извърши от явилите се членове и при спазване на изискванията на ИК.

Предвид на гореизложеното, както и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 92, ал. 3 от Изборния кодекс, РИК 16 – Пловдив,

Р Е Ш И:

 1. НАЗНАЧАВА в ръководствата на СИК (председател; зам.- председател и секретар) членовете на СИК, описани в Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение и им издава нови удостоверения, съобразно заеманата от тях ръководна позиция в съответната СИК на територията на 16 ИР Пловдив - град.
 1. АНУЛИРА удостоверенията на членовете по т.1, издадени преди 04.04.2021 год.
 2. АНУЛИРА удостоверенията на всички членове на СИК, неявили се в изборния ден – 04.04.2021 година.

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Неразделна част към настоящото решение е Приложение №1.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 07.04.2021 в 10:06 часа

Календар

Решения

 • № 197-НС / 08.04.2021

  относно: Изменение и допълнение на т.1 от решение №126-НС/30.032021 г. и Решение №191-НС/04.04.2021 на РИК 16-Пловдив във връзка с Решение № 2387-НС/02.04.2021 на ЦИК

 • № 196-НС / 06.04.2021

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив град

 • № 195-НС / 06.04.2021

  относно: Указание относно генериране на технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители.

всички решения