Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 18-НС
Пловдив Град, 18.02.2021

ОТНОСНО: реда и срока за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия Шестнадесети изборен район Пловдив за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, 7 и 11 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1995-НС/08.02.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия

РЕШИ:

І. Общи положения

 1. За изборите за народни представители могат да се създават инициативни комитети на територията на съответния изборен район за издигане на независими кандидати за народни представители.

ІІ. Регистрация на инициативните комитети

   1. За издигане на независим кандидат за народен представител се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.
   2. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
   3. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
   4. Инициативният комитет представя в Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив заявление за регистрация (Приложение № 59-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 22 февруари 2021 г. (40 дни преди изборния ден).
   5. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
   6. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

    а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

    б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

    в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.;

    г) адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

   7. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

    а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

    б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

    в) декларация по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

    г) банков документ за внесен депозит по чл.129, ал.1, т.2 от ИК;

    д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;

    е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

   8. Районна избирателна комисия – 16 изборен район – Пловдив извършва проверка на заявлението и приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 22.02.2021 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата, и часът на уведомяването. В случай, че непълнотите и несъответствията не бъдат отстранени в посочения срок, РИК отказва регистрация.
   9. Отказът за регистрация може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 ИК.
   10. Когато ЦИК или съдът отмени решението за отказ за регистрация, РИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 2 март 2021 г. (32 дни преди изборния ден).
   11. Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив незабавно след приключване на регистрацията на инициативните комитети изпращат на ЦИК:

а) списък на регистрираните инициативни комитети;

 

б) информация за заличените инициативни комитети.

III. Заличаване на регистрация на инициативен комитет

   1. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от  2 март 2021 г. (32 дни преди изборния ден). Заличаването се извършва по писмено заявление на инициативния комитет до Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет (Приложение № 60-НС от изборните книжа). Към заявлението се прилага решението на инициативния комитет за заличаване на регистрацията.
   2. Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив по т.II.

IV. Срок за регистрация

   1. Приемането на документите се извършва всеки календарен ден на адрес: гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, ет. 2, зала 104 от  9:00 до 17:00 часа. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17:00 ч. на 22 февруари 2021 г.
   2. За регистрация на всеки инициативен комитет Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив приема отделно решение. Решенията се вписват незабавно в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители (Приложение № 62-НС от изборните книжа) и в публичния регистър на инициативните комитети (Приложение № 63-НС от изборните книжа).
   3. Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители (Приложение № 64-НСот изборните книжа).
   4. Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по кодекса с изключение на посочените в т. 7, буква „б“ от настоящото решение.

Определя Николай Георгиев Чунчуков, Владимир Петров Докторов и Силвия Славчева Петрова – членове на Районна избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, които да предадат на ТЗ ГРАО постъпилите от инициативните комитети списъци на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г., както и да предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 257, ал. 2 от ИК на служител от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 18.02.2021 в 22:23 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 62-НС / 02.03.2021

  относно: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на Патриотична коалиция„ВОЛЯ и НФСБ” за участие в изборите за народни представители на 04. април 2021 г.

 • № 61-НС / 02.03.2021

  относно: Изменение и допълнение на Решение № 26-НС от 27.02.2021г. на РИК 16

 • № 60-НС / 02.03.2021

  относно: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „МИР“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

всички решения