Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 17-НС
Пловдив Град, 18.02.2021

ОТНОСНО: реда и срока за регистрация на кандидатите за народни представители при произвеждане на изборите на 04 април 2021 г.

На основание чл. 72, ал.1, т.1, 8-10 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1999-НС/09.02.2021г. на Централна избирателна комисия, Районната избирателна комисия 

РЕШИ:

I. Право да бъдат избирани

1. Право да бъде избиран за народен представител има всеки български гражданин, който отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България:

- да няма друго гражданство;

- да е навършил 21 години към изборния ден включително (4 април 2021 г.);

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода. 

ІІ. Издигане на кандидати

2. Кандидати за народни представители могат да издигат регистрирани в Централната избирателна комисия партии и коалиции по реда на Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г., както и регистрирани в районната избирателна комисия инициативни комитети за издигане на независими кандидати по реда на Решение № 1995-НС от 8 февруари 2021 г.  

3. Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители от дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.

ІІІ. Кандидатски листи. Правила при регистрацията

4. Кандидатите за народни представители, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети се подреждат в кандидатски листи по многомандатни изборни райони.

5. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен изборен район.

6. Кандидатите на партиите и коалициите се вписват в регистъра на кандидатските листи на Районната избирателна комисия - Шестнадесети изборен район – Пловдив (Приложение № 69-НС от изборните книжа) и се регистрират с номерата, под които са подредени в кандидатската листа от предложилата ги партия или коалиция. Броят на кандидатите в една кандидатска листа на партия или коалиция не може да надхвърля удвоения брой мандати в изборния район.

7. Всеки независим кандидат образува самостоятелна кандидатска листа. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

8. Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два изборни района.

9. Независим кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един многомандатен изборен район. Когато независим кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.

10. В случай, че  кандидат за народен представител бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация. Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два изборни района, действителни са първите две по време регистрации.

11. Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция, инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или придружител.

ІV. Документи и срок за регистрация

12. Регистрирането на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети се извършва в Районната избирателна комисия - Шестнадесети изборен район – Пловдив, която незабавно след назначаването си приема решение, с което определя срока за подаване на документи и го обявява на публично място и на интернет страницата си. Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за народни представители е 17.00 ч. на  02.03.2021 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

13. Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 65-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

14. Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва  след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 66-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 68-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената, единен граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис. Данните на избирателите в структурирания електронен вид на списъка се изписват в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител.

Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 1996-НС и Решение № 1998-НС от 8 февруари 2021 г. на ЦИК.

б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 67-НС от изборните книжа).

15. Районна избирателна комисия - Шестнадесети изборен район – Пловдив предава незабавно списъка по т. 14, буква „а“ в структуриран електронен вид и на хартиен носител на териториалното звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ, което извършва проверка не по-късно от 07.03.2021 г. (27 дни преди изборния ден). За резултата от проверката ТЗ на ГД “ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единият от които предоставя на РИК. Данните от проверката се съхраняват до 6 месеца от произвеждане на изборите. Редът за извършване на проверка на списъците по т. 14, буква „а“ се определя с решение на ЦИК.

16. Районна избирателна комисия - Шестнадесети изборен район – Пловдив в срок не по-късно от 07.03.2021 г. (27 дни преди изборния ден) установява резултата за списъка по т. 14, буква „а“ въз основа на извършената проверка от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. При поискване от инициативен комитет РИК му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат за представения от инициативния комитет списък.

17. Районна избирателна комисия - Шестнадесети изборен район – Пловдив чрез интернет страницата си осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в списъка по т. 14, буква „а“ по единен граждански номер, както и на безплатен телефонен номер.

18. Регистри и удостоверения.

19. Документите за регистрация на кандидатите се вписват във входящия регистър на РИК на кандидатите за народни представители (Приложение № 69-НС от изборните книжа) с пореден номер, дата и час на постъпване. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Районната избирателна комисия - Шестнадесети изборен район – Пловдив.

20. За регистрацията на всяка кандидатска листа Районна избирателна комисия - Шестнадесети изборен район – Пловдив приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 70-НС от изборните книжа).

21. Районна избирателна комисия - Шестнадесети изборен район – Пловдив уведомява ЦИК за регистрираните кандидати за народни представители не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация.

22. Районна избирателна комисия - Шестнадесети изборен район – Пловдив издава удостоверение за регистрация на всеки кандидат за народен представител (Приложение № 71-НС от изборните книжа).

VІ. Отказ за регистрация и заличаване на регистрация

23. Районна избирателна комисия - Шестнадесети изборен район – Пловдив извършва проверка при приемане на документите дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за народни представители. При установяване на не пълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, Районната избирателна комисия - Шестнадесети изборен район – Пловдив отказва регистрация.  

24. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция, партията или коалицията може не по-късно от 04.03.2021 г. (30 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.

25. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 04.03.2021 г. (30 дни преди изборния ден).

26. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 27.03.2021 г. (7 дни преди изборния ден).

27. В случаите по т. 23, 24 или 25 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

28. Когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже след 04.03.2021 г., листата не се преподрежда, а мястото на отказалия се кандидат остава незаето. В този случай при изписване на имената и номерата в кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен“.

VІІ. Действителност на регистрацията. Обжалване

29. Когато Районната избирателна комисия - Шестнадесети изборен район – Пловдив установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.

 Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 18.02.2021 в 22:08 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 62-НС / 02.03.2021

  относно: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на Патриотична коалиция„ВОЛЯ и НФСБ” за участие в изборите за народни представители на 04. април 2021 г.

 • № 61-НС / 02.03.2021

  относно: Изменение и допълнение на Решение № 26-НС от 27.02.2021г. на РИК 16

 • № 60-НС / 02.03.2021

  относно: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „МИР“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

всички решения