Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 3-НС
Пловдив Град, 15.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на реда за свикване на заседания на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, начин на приемане на решенията на комисията и тяхното обявяване.

На основание чл. 70, чл. 71, чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1213-НС/05.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив,

 Р Е Ш И:

I. Определя ред за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив:

 1. Заседанията на РИК се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете ѝ. При отсъствие на председателя, заседанията на РИК се свикват от определен от него заместник-председател.
 2. Заседанията на Районната избирателна комисия ще се провеждат на следния административен адрес: град Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ 20, ет. 3, заседателна зала. При необходимост и при промяна на сградата, в която се помещава, заседанията на РИК могат да се провеждат и на административен адрес различен от посочения, определен от комисията с нарочно решение.
 3. Членовете на РИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон, респ. електронна поща и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията.
 4. Заседанията на РИК са присъствени и се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява проект за дневен ред.
 5. Заседанията на РИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете ѝ. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.
 6. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.
 7. Членовете на РИК, които не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го подписват с „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то. Членовете на РИК, които не са съгласни с прието решение, могат да изразят „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.
 8. За заседанията на РИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
 9. Районната избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове и при наличие на кворум съгласно т. 5.
 10. Когато РИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изречение второ ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписва кратко описание на предложението за решение и изложените съображения против, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК.
 11. При отмяна на решението по т. 10, РИК постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от членовете ѝ.
 12. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват от председателя и секретаря.
 13. Когато председателят, съответно секретарят отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председателя.
 14. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от определен заместник-председател и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 15. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подпечатват с печата им.
 16. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.
 17. Районната избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния район, включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.
 18. Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание.

 

II. Определя начинa на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив:

 1. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането и оформянето им в писмен вид чрез:

- поставянето им на общодостъпно място в сградата, находяща се на адрес: град Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, а при необходимост при промяна на сградата, в която се помещава, комисията може да определи с нарочно свое решение друго общодостъпно място за обявяване на актовете си на адрес, различен от посочения;

- публикуване на интернет страницата си (https://rik16.cik.bg)

 1. Мястото за обявяване на решенията на РИК 16 – Пловдив е информационното табло, поставено във фоайето (партерен етаж) на сградата на ул. „Авксентий Велешки“ № 20 в град Пловдив, а при необходимост при промяна на сградата, в която се помещава, комисията може да определи с нарочно свое решение друго общодостъпно място за обявяване на актовете си на адрес и място за обявяване, различни от посочените;
 2. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции. Срокът за обжалване на решенията на РИК започва да тече от по-късното по ред обявяване/публикуване.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 15.08.2022 в 19:33 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

 • № 125-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

 • № 124-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения