Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 16-НС
Пловдив Град, 15.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до РИК 16 - Пловдив, постановените по тях решения и определяне на ред за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на комисията, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл. 73 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 62/04.04.2019 г. и Решение № 1214/05.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия,

 Р Е Ш И:

 1. Решенията на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, могат да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на Районна избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районната избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.
 2. Срокът за обжалване на решенията на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдивски започва да тече от по късното по ред обявяване/публикуване на решението чрез поставянето им на таблото за обяви, находящо се на входа на Общински съвет Пловдив и оповестяването му на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, на адрес: [email protected]
 3. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани, както и да съдържат три имена на подател, единен граждански номер, постоянен или настоящ адрес (ако настоящият се различава), заявен адрес за кореспонденция, телефон за връзка, електронен адрес. Районна избирателна комисия 16 изборен район Пловдив е длъжна да извърши проверка на самоличността на подателя. На основание чл. 111, ал. 4 от АПК, не се образуват производства по анонимни сигнали.
 4. Регистрираните документи се предават на председателя на Районна избирателна комисия 16 изборен район Пловдив или на ръководителите на работната група по жалбите и сигналите, които се разпределят на член/членове на Районна избирателна комисия, респективно на работната група за доклад на заседание на комисията.
 5. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали:

        5.1. Членът/членовете на Районна избирателна комисия, на когото/които са разпределени жалбата или сигнала, следва да ги в тридневен срок от постъпването ѝм.

        5.2. Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.

       5.3. Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.

       5.4. Когато членът на Районната избирателна комисия – 16  изборен район – Пловдив установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по електронна поща, телефон или на адрес с писмо), с указание за отстраняване в тридневен срок. След отстраняване на нередовностите членът на Районната избирателна комисия –докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.

        5.5. Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия - указания, проверка и т.н., комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.

        5.6. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, комисията може да реши жалбата или сигналът да останат за сведение.

        5.7. Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.

        5.8. Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок.

 1. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив ред.
 2. В Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив се поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и съгласно решения на ЦИК относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, постановените решения по тях и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решения на РИК.
 3. Приема следния ред за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията Комисията:

8.1.При постъпване на жалба срещу решение на Районна избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, същата следва незабавно да бъде заведена във входящия регистър на Комисията, като се отбелязват датата и часът на постъпването й. Входящият номер на жалбата в регистъра, датата и часът на постъпването й се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя.

8.2. Член на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив отбелязва жалбата и в електронния регистър.

8.3. След завеждане на жалбата във входящия регистър на комисията, тя се комплектува с необходимите документи и книжа и се изпраща в ЦИК.

8.4. Жалбите и приложенията към тях незабавно се изпращат в сканирани копия на електронната поща на Централната избирателна комисия – [email protected] Едновременно с това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, с придружително писмо.

8.5.Към жалбата се прилагат:

- Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и секретаря на РИК.

- Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на общодостъпното място за обявяване решенията на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било обявено на таблото на Районната избирателна комисия, както и на коя дата и в колко часа е свалено от таблото, подписано от председателя и секретаря на комисията. Копие на разпечатка от интернет страницата на комисията, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването.

- Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко членове са присъствали на заседанието на Районната избирателна комисия 16 изборен район Пловдив, разискванията при вземане на обжалваното решение, колко членове са гласували „за“ и колко „против“, както и ако има особено мнение. Извлечението от протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на Районната избирателна комисия. Вместо извлечение от протокола може да се изпрати копие от протокола, подписано от председател и секретар.

- Пълномощното на лицето, когато жалбата се подава чрез пълномощник.

- Приложените към жалбата документи.

- Други документи, послужили като основание за вземане на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и др.), служебно и допълнително събрани и обсъждани от РИК при вземане на решението.

8.6. Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници, следва да се изпращат копия от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата от съответния регистър с направените в него вписвания.

8.7. Районната избирателна комисия следва да изпрати незабавно и всички допълнително изискани от член на ЦИК материали и книжа във връзка с комплектуването на жалбите срещу решенията на РИК.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 15.08.2022 в 20:01 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

 • № 125-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

 • № 124-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения