Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 15-НС
Пловдив Град, 15.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на реда и срока за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия Шестнадесети изборен район Пловдив за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 7, т. 11 от Изборния кодекс и Решение № 1227-НС/10.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив,

 Р Е Ш И:

І. Общи положения

 1. За изборите за народни представители могат да се създават инициативни комитети на територията на съответния изборен район за издигане на независими кандидати за народни представители.

ІІ. Депозит за участие в изборите

 1. За участие в изборите за народни представители инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 (сто) лева по сметка на ЦИК, открита в Българска народна банка.

БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

Банковата сметка се обявява на интернет страницата на ЦИК.

 1. Централната избирателна комисия в 7-дневен срок от обявяване на окончателните резултати от изборите за народни представители с решение възстановява депозита на инициативни комитети, чиито кандидати са получили действителни гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота.

IIІ. Регистрация на инициативните комитети

 1. За издигане на независим кандидат за народен представител се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.
 2. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
 3. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
 4. Инициативният комитет се регистрира в РИК, като представя заявление за регистрация (Приложение № 53-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 17.00 ч. на 22.08.2022 г. (40 дни преди изборния ден).
 5. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 6. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

г) адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

 1. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) списък на членовете на инициативния комитет, представен на хартиен и електронен носител;

в) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

г) декларация по образец (Приложение № 55-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

д) банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК;

е) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

ж) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 1. Районната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 22.08.2022 г. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в посочения срок, РИК отказва регистрация.
 1. Отказът за регистрация може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК. Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 ИК.

Когато ЦИК или съдът отмени решението за отказ за регистрация, РИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 30.08.2022 г. (32 дни преди изборния ден).

IV. Уведомяване на Централната избирателна комисия

13. Районните избирателни комисии незабавно след приключване на регистрацията на инициативните комитети изпращат на ЦИК:

а) списък на регистрираните инициативни комитети;

б) информация за заличените инициативни комитети.

V. Заличаване на регистрация на инициативен комитет

14. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 30.08.2021 г. (32 дни преди изборния ден). Заличаването се извършва чрез заявление до РИК, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет (Приложение № 54-НС от изборните книжа). Към заявлението се прилага решението на инициативния комитет за заличаване на регистрацията.

15. Районната избирателна комисия приема решение за заличаване на регистрацията и за възстановяване на внесения от съответния инициативен комитет депозит.

16. Депозитът по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на РИК по т. 15.

VI. Срок за регистрация

17. Районните избирателни комисии незабавно след назначаването си приемат решение, с което определят срока за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден, като крайният срок е 17.00 ч. на 22.08.2022 г. (40 дни преди изборния ден).

18. За регистрация на всеки инициативен комитет РИК приема отделно решение. Решенията се вписват незабавно в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители (Приложение № 56-НС от изборните книжа) и в публичния регистър на инициативните комитети (Приложение № 57-НС от изборните книжа).

19. Районната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители (Приложение № 58-НС от изборните книжа).

20. Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по ИК с изключение на посочените в т. 10, буква „в“ от настоящото решение.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 15.08.2022 в 20:00 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

 • № 125-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

 • № 124-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения