Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 113-НС
Пловдив Град, 01.10.2022

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на политическа коалиция „ПП ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, са постъпило заявление с вх. № 241/01.10.2022 г. от Ангел Георгиев, пълномощник на ПП „Възраждане”, с искане за извършване на промени в състава на СИК. 

Предложените замени в състава на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани както на хартиен, така и на електронен носител.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия-16 Пловдив ,

РЕШИ:

  1. УТВЪРЖДАВА предложените от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ замени в състава на СИК - съгласно цитираното по-горе заявление, подписано от упълномощения представител, както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Южен

162205010

Член

Илко Николаев Запрянов

**********

Диана Димитрова Георгиева

**********

Западен

162203033

Член

СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА

**********

Анна Христова Ройдова

**********

Западен

162203039

Член

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГАГОВА

**********

НИКОЛИНКА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Южен

162205075

Член

Стоян Петров Енев

**********

Илияна Тодорова Иванова

**********

Южен

162205005

Член

Илияна Тодорова Иванова

**********

АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ЕНЕВСКА

**********

Северен

162204072

Член

Георги Кирев Петров

**********

ЕМИЛ КОСТАДИНОВ КАРАДЖОВ

**********

Западен

162203031

Член

Северин Юлианов Йосифов

**********

Жени Иванова Атанасова

**********

Западен

162203035

Член

Георги Димитров Колев

**********

Ина Димитрова Манчева

**********

Източен

162202034

Член

Пламен Тодоров Михайлов

**********

ЗейКи Осман Яшар

**********

Южен

162205013

Член

Даниела Георгиева Казанджиева

**********

АНАСТАСИЯ РУМЕНОВА ДОГАНОВА

**********

Централен

162201022

Член

Веселин
Бисеров Михтарски

**********

ВАСКО АНАСТАСОВ АРНАУЧКОВ

**********

Източен

162202030

Член

Осман Реджеп Яшар

**********

Недялка Желева Иванова

**********

Източен

162202031

Секретар

Недялка Желева Иванова

**********

Осман Реджеп Яшар

**********

Южен

162205028

Секретар

Марияна Иванова Чечева

**********

Петко Христов Петков

**********

Южен

162205026

Член

Петко Христов Петков

**********

Марияна Иванова Чечева

**********

2. АНУЛИРА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

3. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

4. Указва на новоназначените членове на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от НК., както и че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 01.10.2022 в 19:15 часа

Календар

Решения

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив.

  • № 125-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Ашим Хюсеин Хаджиасан относно агитация в изборния ден.

  • № 124-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Георги Василев относно нарушения на Изборния кодекс.

всички решения