08.06.2024

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 08.06.2024 г. от 17:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 13, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следния дневен ред:

06.06.2024

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 07.06.2024 г. от 12:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 13, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следния дневен ред:

05.06.2024

СЪОБЩЕНИЕ

РИК 16 - Пловдив Град, обявява на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че за тяхното придвижване до избирателните секции и обратно до техния дом е осигурен специализиран транспорт.

Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания, от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя, ще се приемат от 08.00 часа на 05.06.2024 г. до 17.00 часа на 09.06.2024 г. на телефони: 032/962478 и 0887484884.

02.06.2024

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 03.06.2024 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 13, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следния дневен ред:

01.06.2024

ПРОМЯНА В АДРЕСА НА РИК 16-ПЛОВДИВ ГРАД

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, уведомява заинтересованите лица, че от 03 юни 2024 г., адресът на комисията е, както следва: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир-Пловдив, ПАЛАТА № 13.

30.05.2024

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент от РБ и за народни представители на 09.06.2024 г., могат да имат свои упълномощени представители. Представителите упражняват правата си в съответствие с регистрацията на партията, коалицията или инициативния комитет – за участие в изборите за членове на Европейския парламент от РБ, за народни представители или и в двата вида избор.

Общият брой на представителите на партия, коалиция или инициативен комитет на територията на един изборен район не може да надвишава броя на избирателните секции в този район. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Всяка партия или коалиция изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК 16-Пловдив град, в срок до 17.00 ч. на 08 юни 2024 г.  

Решение № 3375-ЕП/НС от 28.05.2024 г. на ЦИК

Приложение № 1 към Решение № 3375-ЕП/НС от 28.05.2024 г. на ЦИК – списък на лицата на хартиен носител

Бланка на списък на упълномощени представители – технически носител в xls формат

30.05.2024

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, уведомява членовете на СИК, че обученията им ще бъдат проведени присъствено, в Палата № 13 на Международен панаир-Пловдив (гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37), съгласно долупосочения график: 

Дата

Задължителна регистрация

Начален час на обучение

РАЙОН/ПСИК/СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИК

04.06.2024 г.

17:00 – 18:00 ч.

18:00 ч.

“Централен”, “Източен”, ПСИК и Специализирани СИК

05.06.2024 г.

17:00 – 18:00 ч.

18:00 ч.

“Западен”, “Северен”, ПСИК и Специализирани СИК

06.06.2024 г.

17:00 – 18:00 ч.

18:00 ч.

“Южен”, “Тракия”, ПСИК и Специализирани СИК

Всички членове следва да спазят часовия диапазон, определен за задължителната регистрация, а именно: от 17:00 – 18:00 ч., както и графика за провеждане на обучения за района, в който се намира тяхната избирателна секция!

29.05.2024

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 29.05.2024 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния ред:

25.05.2024

ПРОМЯНА В АДРЕСА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, уведомява избирателите, че на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от РБ и НС на 09.06.2024 г. е извършена следната промяна в местата за гласуване на територията на район „Централен“, район “Северен” и район “Южен”:

За район „Централен“:

 • Избирателни секции № 009, 010, 011, 014 и 015 се преместват от ОУ „Екзарх Антим I“ /ул. „Захари Стоянов“ № 86/ в Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ на ул.“Гладсон“ № 70 /поради ремонт на сградата/;
 • Избирателни секции № 037, 038, 039, 040, 041 и 042 са преместени от Професионална гимназия по електроника и електротехника на бул. „Пещерско шосе“ № 26 в ОУ „Кочо Честименски“ на ул.“Севастопол“ № 28 /поради ремонт на сградата/.

За район „Западен“:

Избирателни секции 001, 002, 003, 004 и 005  се преместват в ОУ „Васил Петлешков“ бул. „Пещерско шосе“ № 131, поради ремонт в ОУ „Елин Пелин“.

За район „Северен“:

Избирателни секции 009, 010, 011, 012 и 013  се преместват във ФЕГ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ“ – ул. „Вук Караджич“ № 13А, поради ремонт в СУ „П. Кр. Яворов“.

За район „Южен“:

Избирателни секции 014, 015, 016, 017, 018 и 019 се преместват в СУ „Братя Миладинови“ – голяма сграда на ул. „Тодор Александров“ № 14, поради ремонт в НУ „Климент Охридски“ .

23.05.2024

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 23.05.2024 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

23.05.2024

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на регистрация на застъпници, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, указва на политическите партии и коалициите, при подаване заявление, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения по-долу образец.

Застъпниците се регистрират в РИК 16-Пловдив град, чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 91-ЕП, съответно Приложение № 92-НС от изборните книжа от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 08 юни 2024 г. Към заявлението на партията или коалицията, задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител, както и декларация от лицата (Приложение № 97-ЕП/НС от изборните книжа). 

ВАЖНО: Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа, освен в случаите, когато е предложено за участие като застъпник и в двата вида избори от една и съща партия или коалиция с регистрирани кандидатски листи и в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, и в изборите за народни представители.

22.05.2024

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИТЕ

На основание т. 7 от Решение № 3265-ЕП/НС от 08.05.2024 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № ЦИК-ЕПНС-10-649/21.05.2024 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г., както следва:

18.05.2024

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, уведомява избирателите, че на 25.05.2024 г., изтича срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в избирателно помещение.

Избирателят трябва да подготви попълнено заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия по образец, както следва:

Важно: Копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК не се изисква, тъй като проверката се извършва по служебен път. Само когато служебната проверка е неуспешна, ще Ви бъде изискан ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането.  

Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 3 юни 2024 г., и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес. 

При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис!

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният адрес, адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК. 

Кметът на общината/района разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение. Вписването на избирател в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия  се извършва от кмета на общината/района в срок не по-късно от 5 дни преди провеждането на изборите.

17.05.2024

ИЗТИЧАНЕ НА ВАЖНИ СРОКОВЕ

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, уведомява избирателите, че на 25.05.2024 г., изтича срокът за:

 1. Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в избирателно помещение;
 2. Подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
 3. Подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК и РИК, както и наблюдатели регистрирани в ЦИК.
14.05.2024

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ С КВОТИ В СИК

С цел ускоряване работата и предотвратяване допускането на технически грешки при извършване на замени в съставите на СИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения по-долу образец.

14.05.2024

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 14.05.2024 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

10.05.2024

Гласуване по настоящ адрес в изборите на 9 юни 2024 г.

10.05.2024

Кои български граждани имат право да гласуват за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.

10.05.2024

Кой може да гласува за Народно събрание в изборите на 9 юни 2024 г.

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 128-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК № 162202029 и РИК 16-Пловдив град, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола, отразяващ резултатите в секция № 162202029.

 • № 127-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: Сигнал относно неправомерно разположен агитационен материал.

 • № 126-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване, по реда на чл. 269 ИК и т 8.3 от Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване в СИК № 162206057, на територията на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив.

всички решения