Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 149-ПВР
Пловдив Град, 19.11.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ИК за Румен Радев и Илияна Йотова

Постъпило е заявление с вх. №313/19.11.2021 г. във входящия регистър на РИК 16 – Пловдив подадено от Венцислава Любенова, упълномощен представител на  инициативния комитет. Към заявлението е представен и списък на упълномощени  представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

След извършена проверка през програмния продукт на „Информационно обслужване“ АД е констатирано съответствие с нормативните изисквания.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл.72 ал.1 т.1, във връзка с чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия 16 Пловдив

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 – Пловдив предложения  списък от 8 бр. упълномощени представители на ИК за Румен Радев и Илияна Йотова за изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., за които са спазени изискванията, съгласно Решение № 832-ПВР/29.10.2021г. на ЦИК.

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

ЕГН/ЛН на представителя
11

№/дата на пълномощно

1

Нина Маркова Севова

**********

15/19.11.21

2

Денка Димитрова Пищялова

**********

16/19.11.21

3

Петя Димитрова Димитрова

**********

17/19.11.21

4

Михаил Атанасов Герджиков

**********

18/19.11.21

5

Андрей Димов Кръстев

**********

19/19.11.21

6

Златка Величкова Запрянова

**********

20/19.11.21

7

Данаил Атанасов Димитров

**********

22/19.11.21

8

Иван Борисов Бекиров

**********

23/19.11.21

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в три дневен срок от неговото обявяване.

Председател: Ивайло Стоилов Василев

Зам. председател: Цеца Пенчева Бресковска

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:58 часа

Календар

Решения

  • № 159-ПВР/НС / 25.11.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив

  • № 158-ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване само по отношение на една СУЕМГ в избирателна секция с две СУЕМГ, по реда на чл. 269 ИК и т. V.1 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. – втори тур, в СИК № 162206071 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив.

  • № 157-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

всички решения