Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 44-НС
Пловдив Град, 28.02.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП ЛЕВИЦАТА за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е предложение от КП ЛЕВИЦАТА за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.04.2023 г., подписано от Весела Валентинова Кънчева, съгласно пълномощно подписано от Валери Мирчев Жаблянов - представляващ коалицията.

Към предложението са приложени:

 1. Пълномощно – 1 /един/ бр.;
 2. Заявления-декларация от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа) – 19 /деветнадесет/ броя;
 3. Таблица в електронен формат с имената на кандидатите.

Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 21 от 28.02.2023 г., 12:15 часа, във входящия регистър на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

Предлага се регистрирането на 19 /деветнадесет/ кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.04.2023 г.

След като направи обстойна проверка на представените документи, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, констатира че същите са окомплектовани в пълен обем и съгласно разпоредбите на ИК. Налице са изискванията на чл. 255 ИК за регистрация на кандидатската листа на КП ЛЕВИЦАТА за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив,

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от КП ЛЕВИЦАТА за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.
 2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа) следните кандидати:

 

Три имена

ЕГН

1.

Валери Мирчев Жаблянов

**********

2.

Весела Валентинова Кънчева

**********

3.

Христо Тодоров Кисов

**********

4.

Живко Тодоров Тодоров

**********

5.

Лидия Василева Данчева

**********

6.

Светослав Кирилов Велков

**********

7.

Владимир Маринов Маринов

**********

8.

Георги Димитров Тонков

**********

9.

Емил Маринов Константинов

**********

10.

Михаил Георгиев Димов

**********

11.

Ваня Любенова Симеонова

**********

12.

Иван Димитров Гюров

**********

13.

Мартин Леонидов Бурнарски

**********

14.

Николай Кръстев Пусалски

**********

15.

Ива Александрова Иванова

**********

16.

Румен Минков Минков

**********

17.

Стефан Пасков Стефанов

**********

18.

Мария Костадинова Паскалева

**********

19.

Георги Костадинов Илчев

**********

 

 1. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73 от ИК.

Зам. председател: Васил Младенов Петров

За секретар: Изабела Светлозарова Петкова

* Публикувано на 28.02.2023 в 18:43 часа

Календар

Решения

 • № 121-НС / 03.04.2023

  относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

 • № 120-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК № 162203031 и РИК 16-Пловдив град, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола, отразяващ резултатите в секция № 162203031

 • № 119-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал от Шесто РУ при ОД на МВР - Пловдив, относно извършване на агитация в изборния ден.

всички решения