Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 106-НС
Пловдив Град, 01.04.2023

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на КП „БСП за България”.

Постъпило е заявление с вх. № 200/01.04.2023 г. във входящия регистър на РИК 16 – Пловдив подадено от Калин Милчев, упълномощен представител на коалицията. Към заявленията е представен и списък на политическите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

След извършена проверка през програмния продукт на „Информационно обслужване“ АД е констатирано съответствие с нормативните изисквания.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение № 1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия 16 Пловдив

РЕШИ:

Публикува на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 – Пловдив предложения  списък от 5 бр. упълномощени представители на КП „БСП за България” за изборите за народни представители на 02 април 2023 г., за които са спазени изискванията, съгласно Решение № 1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК. 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Петя Тошева Филипова

**********

№ПНС-143-1/25.02.2023

2

Кунка Гюрова Георгиева

**********

№ПНС-143-1/25.02.2023

3

Светлана Тодорова Арабаджиева

**********

№ПНС-143-1/25.02.2023

4

Фиданка Петкова Димитрова

**********

№ПНС-143-1/25.02.2023

5

Даниел Добридаров Кацарски

**********

№ПНС-143-1/25.02.2023

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 01.04.2023 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 121-НС / 03.04.2023

    относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

  • № 120-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК № 162203031 и РИК 16-Пловдив град, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола, отразяващ резултатите в секция № 162203031

  • № 119-НС / 02.04.2023

    относно: Сигнал от Шесто РУ при ОД на МВР - Пловдив, относно извършване на агитация в изборния ден.

всички решения