Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
Пловдив Град, 01.04.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на политическа партия “БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

В Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, е постъпило заявление с вх. № 195/01.04.2023 г. от Ваньо Георгиев Попов, пълномощник на ПП “БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, с искане за извършване на промени в състава на СИК. 

Предложените замени в състава на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани както на хартиен, така и на електронен носител.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, Районната избирателна комисия-16 Пловдив,

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА предложените от ПП “БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ замени в състава на СИК - съгласно цитираните по-горе заявления, подписани от упълномощения представител, както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Западен

162203013

Зам.п-л

МАЯ СЛАВЕЕВА АВРАМОВА

**********

Александър Иванов Иванов

**********

Централен

162201043

Зам.п-л

ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА

**********

Александъра Светлозарова Паскалева

**********

Южен

162205056

Член

ИВАНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

**********

Стоянка Стайкова Кръстева

**********

Южен

162205069

Член

ПЕТЯ ПЕТРОВА ПЕТЕВСКА

**********

Анина Любомирова Маркова

**********

Южен

162205084

Член

ТОДОР ВЪЛЕВ МИХОВ

*********

Иван Венелинов Райчев

**********

Източен

162202013

Член

ЛИАНА ТОДОРОВА КУМЧЕВА

**********

Лиляна Руменова Топалова

**********

 1. АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК.
 2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 3. Указва на новоназначените членове на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от НК., както и че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 01.04.2023 в 17:55 часа

Календар

Решения

 • № 121-НС / 03.04.2023

  относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

 • № 120-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК № 162203031 и РИК 16-Пловдив град, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола, отразяващ резултатите в секция № 162203031

 • № 119-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал от Шесто РУ при ОД на МВР - Пловдив, относно извършване на агитация в изборния ден.

всички решения