Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 117-ЕП
Пловдив Град, 26.05.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№ 191(1)/26.05.2019 гoд., 13:02 часа от Кирил Мариянов Мариянов, в качеството му на наблюдател-упълномощен представител на „Институт за социална интеграция”, регистриран с Удостоверение № 4-21-ЕП/15.05.2019 г. в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпил е сигнал с вх.№ 191(1)/26.05.2019 гoд., 13:02 часа. В същия са изложени доводи за това, че в СИК №162205049 в град Пловдив, членовете на СИК са попълнили предварително Приложение №96-ЕП от изборните книжа – списък на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК.

След постъпването на сигнала, веднага са изпратени за проверка на място  двама от членовете на РИК 16 – Пловдив (Атанас Петров – зам.-председател и Тодор Тодоров-член) които са посетили СИК №162205049, като в секционното помещение е констатирано че членовете на СИК №162205049 са попълнили имена на лица и същите са вписани в Приложение №96-ЕП от изборните книжа – списък на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК.

Членовете на СИК №162205049 са дали обяснения, че застъпници, наблюдатели и представители на партии и коалиции, са държали имената им да бъдат вписани в приложението, въпреки че отчитането на изборните резултати и респективно-попълването на секционния протокол се извършва след края на изборния ден и преброяването на гласовете в съответната СИК.

След направената проверка, членовете на РИК са извършили проверка и на останалите СИК, ситуирани в сградата на СУ “Свети Константин-Кирил Философ” в район Южен – град Пловдив и са установили, че масово секционните избирателни комисии са попълнили Приложение №96-ЕП от изборните книжа – списък на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК.

Въпреки че попълването на описания по-горе образец не е съществено нарушение на изборния процес и не оказва влияние върху изборните резултати, РИК 16 – Пловдив счита, че на всички СИК следва да бъде оказано, че попълването на Приложение №96-ЕП от изборните книжа – списък на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК, следва да бъде направено след приключване на изборния ден; попълването на секционния протокол и копирането на същия в избирателната секция.

С оглед на гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т.20 от ИК, във връзка с постъпил сигнал с вх.№191(1)/26.05.2019 год., 13:02 часа от Кирил Мариянов Мариянов, Районната избирателна комисия 16-Пловдив,

РЕШИ:

1.УКАЗВА на всички СИК на територията на Шестнадесети ИР – Пловдив, че Приложение №96-ЕП от изборните книжа – списък на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК, следва да бъде направено след приключване на изборния ден; попълването на секционния протокол и копирането на същия в избирателната секция.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Десислава Василева Стоянкова

* Публикувано на 26.05.2019 в 16:01 часа

Календар

Решения

  • № 122-ЕП / 29.05.2019

    относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

  • № 121-ЕП / 26.05.2019

    относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 120-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения