Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 112-ЕП
Пловдив Град, 25.05.2019

ОТНОСНО: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

Постъпила е Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник  на Корнелия Петрова Нинова, в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България”. В жалбата са изложени факти и обстоятелства, касаещи недопускане до изборното помещение  на СИК №162205041 на застъпник, регистриран от квотата на КП „БСП за България“. След намеса на длъжностно лице, отговарящо за охраната на секцията, застъпникът е бил отстранен от изборното помещение – това е посочено в подадената жалба.

След като се запозна с фактите и обстоятелствата по преписката, РИК 16 - Пловдив констатира: В глава седма от ИК, законодателят е регламентирал фигурата на застъпниците на кандидатските листи и кандидатите. В конкретния случай, регистрираният застъпник е имал право да присъства при  приемо-предаването на изборни книжа и материали в деня преди изборите в посочената секция. Що се отнася до възникналите несъответствия в списъците с членовете на СИК, получени по време на обучението на РИК, проведено на 20.05.2019 год., и данните, получени от членовете на 25.05.2019 год., при предаването на изборните книжа, то следва да се прецизира, че считано от 20.05.2019 год., и до момента, РИК16 – Пловдив е взела над 20 (двадесет) решения за замени на членове на СИК, на територията на 16 ИР – Пловдив, като основание за същите са били предложения за замени, депозирани от всички партии и коалиции, имащи квоти в СИК на територията на град Пловдив. Предвид на това, считаме жалбата за недопустима - в частта й за възникналите несъответствия в списъците с членовете на СИК.

С оглед на гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т.20, във връзка с постъпила жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник  на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България”, Районната избирателна комисия 16-Пловдив,

РЕШИ:

1.УКАЗВА на СИК №162205041 в град Пловдив, че:

„Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция или инициативен комитет в съответния район, и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

в) да присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

г) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

д) да получи срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от РИК, с резултатите в съответния район. Копието на протокола на СИК, съответно РИК, се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и се подписва от председателя, заместник-председател и секретаря.

е) Имената и единния граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват от СИК, съответно от РИК, в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложения № 95-ЕП и 96-ЕП от изборните книжа), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на РИК.“

2.Във втората й част, жалбата е недопустима и се оставя без разглеждане.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Десислава Василева Стоянкова

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:25 часа

Календар

Решения

  • № 122-ЕП / 29.05.2019

    относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

  • № 121-ЕП / 26.05.2019

    относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 120-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения