Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 111-ЕП
Пловдив Град, 25.05.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№ 4/25.05.2019 г. от Кирил Мариянов Мариянов, в качеството му на наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция” с Удостоверение № 4-21-ЕП/15.05.2019 г. в изборите за в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпил е сигнал с вх.№4/25.05.2019 год., от Кирил Мариянов Мариянов в качеството му на наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция”. В жалбата са изложени доводи за липса на кворум на членовете на СИК №162205069 при приемо-предаването на изборни книжа и материали. Подателят на сигнала твърди, че при подготовка на изборното помещение на СИК №162205069 не са запечатани прозорците на изборното помещение.

След постъпването на сигнала, член на РИК 16 – Тодор Тодоров се е свързал по телефона с председателя на СИК №162205069, като е указано на членовете на описаната секционна комисия, че следва да се спазват стриктно Изборния кодекс и Методическите указания на ЦИК, при приемо-предаването на изборните книжа и материали и окомплектоването и подготовката на помещенията за гласуване.

С оглед на гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т.20, във връзка с постъпил сигнал с вх.№4/25.05.2019 год., от Кирил Мариянов Мариянов, в качеството му на наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция”, Районната избирателна комисия 16-Пловдив,

РЕШИ:

1.УКАЗВА на СИК №162205069 в град Пловдив, че следва да се спазват стриктно Изборния кодекс и Методическите указания на ЦИК, при приемо-предаването на изборните книжа и материали и окомплектоването и подготовката на помещенията за гласуване.

2.Да бъде информиран подателя на сигнала за предприетите действия от РИК 16 – Пловдив.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Десислава Василева Стоянкова

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:24 часа

Календар

Решения

  • № 122-ЕП / 29.05.2019

    относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

  • № 121-ЕП / 26.05.2019

    относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 120-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения