Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 109-ЕП
Пловдив Град, 25.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Десислава Петрова Иванчева за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление вх. № 171/25.05.2019г. във входящия регистър на РИК 16 - Пловдив, от пълномощника Коста Иванов Иванов, упълномощен от Дияна Лидиева Йорданова, представляващ Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Десислава Петрова Иванчева. Към заявлението е представен и списък на представителите на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 1 към решение № 95-ЕП от 08.04.2019 год. на ЦИК). Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

След извършена проверка през програмния продукт на „Информационно обслужване“ АД не са констатирани несъответствия за никое от посочените в списъка лица.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.29, чл.124, ал. 4 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 год., на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление с вх. № 171 от 25.05.2019 год., Районната избирателна комисия 16-Пловдив,

РЕШИ:

1.ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 – Пловдив предложения списък на упълномощени представители на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Десислава Петрова Иванчева, за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно Приложение № 1, което е и неразделна част от настоящото решение - списък на лицата, за които са спазени изискванията по Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК.

Три имена

№ и дата на пълномощното

1

Фердо Павлов Георгиев

№3/24.05.2019 г.

2

Тодор Георгиев Чомпалов

№5/24.05.2019 г.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Десислава Василева Стоянкова

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:22 часа

Календар

Решения

  • № 122-ЕП / 29.05.2019

    относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

  • № 121-ЕП / 26.05.2019

    относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 120-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения