Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 108-ЕП
Пловдив Град, 25.05.2019

ОТНОСНО: Вземане на решение за замяна на застъпник на кандидатската листа на КП „БСП за България” - в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление вх. № 168/25.05.2019 год., във входящия регистър на РИК 16- Пловдив в изборите за представители в Европейския парламент от Република България  на 26 май 2019 г. (Приложение № 44-ЕП от изборните книжа) от Нина Ангелова Чавдарова в качеството му на упълномощен от Корнелия Петрова Нинова – представляваща КП „БСП за България“.

Към заявлението е представено пълномощно на Нина Ангелова Чавдарова на лицето на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицето (Приложение № 43-ЕП от изборните книжа). След извършена от „Информационно обслужване” АД, проверка на данните, съдържащи се в горепосочения име, не е установена грешка и/или несъответствие.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 2 във връзка с ал. 1, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление вх. № 168 на 25.05.2019 год., във входящия регистър на РИК 16 Пловдив в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. (Приложение № 44-ЕП от изборните книжа), Районната избирателна комисия 16-Пловдив,

РЕШИ:

1.ЗАМЕСТВА един брой застъпник за кандидатската листа на КП „БСП за България“ за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. както следва:

 

Заместван

Заместник

Владимир Петров Докторов

Таня Юлиянова Николова

 

2.Издаденото удостоверение на заменения застъпник да се анулира.

3.ИЗДАВА удостоверение за застъпник на лицето, посочено в точка 1. от настоящото решение - съгласно Приложение № 46 - ЕП от изборните книжа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Десислава Василева Стоянкова

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:21 часа

Календар

Решения

  • № 122-ЕП / 29.05.2019

    относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

  • № 121-ЕП / 26.05.2019

    относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 120-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения