Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 107-ЕП
Пловдив Град, 25.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление вх. № 172/25.05.2019г. във входящия регистър на РИК 16 - Пловдив, от пълномощника Нина Георгиева Гьошева, упълномощена от Красимир Дончев Каракачанов, представляващ ПП ВМРО – Българско национално движение. Към заявлението е представен и списък на представителите на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 1 към решение № 95-ЕП от 08.04.2019 год. на ЦИК). Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

След извършена проверка през програмния продукт на „Информационно обслужване“ АД не са констатирани несъответствия за никое от посочените в списъка лица.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.29, чл.124, ал. 4 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 год., на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление с вх. № 172 от 25.05.2019 год., Районната избирателна комисия 16-Пловдив,

РЕШИ:

1.ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 – Пловдив предложения списък на упълномощени представители на ПП ВМРО – Българско национално движение, за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно Приложение № 1, което е и неразделна част от настоящото решение - списък на лицата, за които са спазени изискванията по Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК.

Иванка Ненова Маронова

376/25.05.2019

Каменка Костадинова Крушкова

377/25.05.2019

Анка Атанасова Иванова

378/25.05.2019

Мария Василева Лапатарева

380/25.05.2019

Кета Маргаритова Чорбаджиева

381/25.05.2019

Иванка Николова Карабоюкова

382/25.05.2019

Даниела Николова Харизанова

383/25.05.2019

Румяна Крумова Иванова

384/25.05.2019

Васил Димитров Петров

385/25.05.2019

Янко Луков Русеков

386/25.05.2019

Златан Кънев Дингилски

388/25.05.2019

Таня Романова Динкова

389/25.05.2019

Виолета Кънева Дингилска

390/25.05.2019

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Десислава Василева Стоянкова

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:20 часа

Календар

Решения

  • № 122-ЕП / 29.05.2019

    относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

  • № 121-ЕП / 26.05.2019

    относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 120-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения