Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 106-ЕП
Пловдив Град, 25.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на Десислава Иванчева, като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България срещу решение № 73-ЕП от 23.05.2019 г.

Постъпило е заявление вх. № 6 на 23.05.2019 год., във входящия регистър на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. (Приложение № 44-ЕП от изборните книжа) от Дияна Лидиева Йорданова в качеството й на – представляващ ИК „Десислава Петрова Иванчева“.

Към заявлението - Приложение № 39-ЕП от изборните книжа, е представен  списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларации от лицата (Приложение № 43-ЕП от изборните книжа).

Заявлението е включено в дневния ред и разгледано на заседание на Районната избирателна комисия, проведено на 23.05.2019г., която се е произнесла със свое Решение № 73-ЕП от същата дата, с мотиви, че съгласно Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г., поправено с Решение № 192-ЕП/22.04.2019 на ЦИК крайният срок за подаване на заявлението - Приложение № 39-ЕП е 17.00 ч. на 22.05.2019 г., поради което РИК постановява, че заявлението като подадено след нормативно установения срок следва да бъде оставено без разглеждане като недопустимо.

Решение № 73-ЕП/23.05.2019г..на РИК 16 е оспорено по реда на чл. 73 от ИК пред ЦИК, която със свое Решение № 413-ЕП от 24.05.2019г. приема, че срокът, определен в Решение № 59-ЕП от 3 април 2019 г., поправено с Решение № 192-ЕП от 22 април 2019 г. на ЦИК е инструктивен, поради което ОТМЕНЯ решение № 73-ЕП от 23.05.2019 г. на РИК 16 – Пловдив и указва да бъдат регистрирани застъпниците на кандидатската листа на независимия кандидат Десислава Петрова Иванчева, подадени със заявление с вх. № 6 от 23 май 2019 г. Отделно от това новелата на чл. 118, ал. 1 от ИК постановява, че застъпниците се регистрират до изборния ден въз основа на заявление, подписано от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Законодателят не е указал изричен срок за подаване на заявленията, който да предхожда нормативно установения такъв за регистрация на застъпници. Ето защо предвид гореизложеното, РИК 16 Пловдив дължи произнасяне.

На основание чл. чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 2 във връзка с ал. 1, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 413-ЕП от 24.05.2019г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 16-Пловдив,

РЕШИ 

1.РЕГИСТРИРА 3 (три) броя застъпници за кандидатската листа на независимия кандидат Десислава Петрова Иванчева за представители в Европейския парламент от Република България  на 26 май 2019 г. съгласно списък - неразделна част от настоящото решение и ВПИСВА лицата (без несъответствия) в публичния регистър на застъпниците, поддържан от РИК 16 – Пловдив, както следва:

Ефтимия Ангелова Здравкова

Биляна Стоева Карагенска

Коста Иванов Иванов

2.ИЗДАВА удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1. От настоящото решение - съгласно Приложение №46-НС от изборните книжа.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Десислава Василева Стоянкова

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:19 часа

Календар

Решения

  • № 122-ЕП / 29.05.2019

    относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

  • № 121-ЕП / 26.05.2019

    относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 120-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения