Архив избори:
08.06.2024

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 08.06.2024 г. от 17:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 13, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следния дневен ред:

06.06.2024

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 07.06.2024 г. от 12:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 13, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следния дневен ред:

05.06.2024

СЪОБЩЕНИЕ

РИК 16 - Пловдив Град, обявява на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че за тяхното придвижване до избирателните секции и обратно до техния дом е осигурен специализиран транспорт.

Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания, от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя, ще се приемат от 08.00 часа на 05.06.2024 г. до 17.00 часа на 09.06.2024 г. на телефони: 032/962478 и 0887484884.

02.06.2024

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 03.06.2024 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в Международен панаир, ПАЛАТА № 13, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив при следния дневен ред:

01.06.2024

ПРОМЯНА В АДРЕСА НА РИК 16-ПЛОВДИВ ГРАД

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, уведомява заинтересованите лица, че от 03 юни 2024 г., адресът на комисията е, както следва: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир-Пловдив, ПАЛАТА № 13.

30.05.2024

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент от РБ и за народни представители на 09.06.2024 г., могат да имат свои упълномощени представители. Представителите упражняват правата си в съответствие с регистрацията на партията, коалицията или инициативния комитет – за участие в изборите за членове на Европейския парламент от РБ, за народни представители или и в двата вида избор.

Общият брой на представителите на партия, коалиция или инициативен комитет на територията на един изборен район не може да надвишава броя на избирателните секции в този район. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Всяка партия или коалиция изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК 16-Пловдив град, в срок до 17.00 ч. на 08 юни 2024 г.  

Решение № 3375-ЕП/НС от 28.05.2024 г. на ЦИК

Приложение № 1 към Решение № 3375-ЕП/НС от 28.05.2024 г. на ЦИК – списък на лицата на хартиен носител

Бланка на списък на упълномощени представители – технически носител в xls формат

30.05.2024

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, уведомява членовете на СИК, че обученията им ще бъдат проведени присъствено, в Палата № 13 на Международен панаир-Пловдив (гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37), съгласно долупосочения график: 

Дата

Задължителна регистрация

Начален час на обучение

РАЙОН/ПСИК/СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИК

04.06.2024 г.

17:00 – 18:00 ч.

18:00 ч.

“Централен”, “Източен”, ПСИК и Специализирани СИК

05.06.2024 г.

17:00 – 18:00 ч.

18:00 ч.

“Западен”, “Северен”, ПСИК и Специализирани СИК

06.06.2024 г.

17:00 – 18:00 ч.

18:00 ч.

“Южен”, “Тракия”, ПСИК и Специализирани СИК

Всички членове следва да спазят часовия диапазон, определен за задължителната регистрация, а именно: от 17:00 – 18:00 ч., както и графика за провеждане на обучения за района, в който се намира тяхната избирателна секция!

29.05.2024

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 29.05.2024 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния ред:

25.05.2024

ПРОМЯНА В АДРЕСА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, уведомява избирателите, че на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от РБ и НС на 09.06.2024 г. е извършена следната промяна в местата за гласуване на територията на район „Централен“, район “Северен” и район “Южен”:

За район „Централен“:

 • Избирателни секции № 009, 010, 011, 014 и 015 се преместват от ОУ „Екзарх Антим I“ /ул. „Захари Стоянов“ № 86/ в Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ на ул.“Гладсон“ № 70 /поради ремонт на сградата/;
 • Избирателни секции № 037, 038, 039, 040, 041 и 042 са преместени от Професионална гимназия по електроника и електротехника на бул. „Пещерско шосе“ № 26 в ОУ „Кочо Честименски“ на ул.“Севастопол“ № 28 /поради ремонт на сградата/.

За район „Западен“:

Избирателни секции 001, 002, 003, 004 и 005  се преместват в ОУ „Васил Петлешков“ бул. „Пещерско шосе“ № 131, поради ремонт в ОУ „Елин Пелин“.

За район „Северен“:

Избирателни секции 009, 010, 011, 012 и 013  се преместват във ФЕГ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ“ – ул. „Вук Караджич“ № 13А, поради ремонт в СУ „П. Кр. Яворов“.

За район „Южен“:

Избирателни секции 014, 015, 016, 017, 018 и 019 се преместват в СУ „Братя Миладинови“ – голяма сграда на ул. „Тодор Александров“ № 14, поради ремонт в НУ „Климент Охридски“ .

23.05.2024

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 23.05.2024 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

23.05.2024

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на регистрация на застъпници, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, указва на политическите партии и коалициите, при подаване заявление, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения по-долу образец.

Застъпниците се регистрират в РИК 16-Пловдив град, чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 91-ЕП, съответно Приложение № 92-НС от изборните книжа от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 08 юни 2024 г. Към заявлението на партията или коалицията, задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител, както и декларация от лицата (Приложение № 97-ЕП/НС от изборните книжа). 

ВАЖНО: Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа, освен в случаите, когато е предложено за участие като застъпник и в двата вида избори от една и съща партия или коалиция с регистрирани кандидатски листи и в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, и в изборите за народни представители.

22.05.2024

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИТЕ

На основание т. 7 от Решение № 3265-ЕП/НС от 08.05.2024 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № ЦИК-ЕПНС-10-649/21.05.2024 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г., както следва:

18.05.2024

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, уведомява избирателите, че на 25.05.2024 г., изтича срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в избирателно помещение.

Избирателят трябва да подготви попълнено заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия по образец, както следва:

Важно: Копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК не се изисква, тъй като проверката се извършва по служебен път. Само когато служебната проверка е неуспешна, ще Ви бъде изискан ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането.  

Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 3 юни 2024 г., и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес. 

При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис!

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният адрес, адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК. 

Кметът на общината/района разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение. Вписването на избирател в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия  се извършва от кмета на общината/района в срок не по-късно от 5 дни преди провеждането на изборите.

17.05.2024

ИЗТИЧАНЕ НА ВАЖНИ СРОКОВЕ

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, уведомява избирателите, че на 25.05.2024 г., изтича срокът за:

 1. Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в избирателно помещение;
 2. Подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
 3. Подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК и РИК, както и наблюдатели регистрирани в ЦИК.
14.05.2024

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ С КВОТИ В СИК

С цел ускоряване работата и предотвратяване допускането на технически грешки при извършване на замени в съставите на СИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения по-долу образец.

14.05.2024

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 14.05.2024 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

10.05.2024

Гласуване по настоящ адрес в изборите на 9 юни 2024 г.

10.05.2024

Кои български граждани имат право да гласуват за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.

10.05.2024

Кой може да гласува за Народно събрание в изборите на 9 юни 2024 г.

 

09.05.2024

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ - ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, уведомява, че до 25 май 2024г. избирателите български граждани с регистрирани постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по настоящия си адрес (Приложение № 26-ЕП или Приложение № 27-НС от изборните книжа), за да бъдат вписани в избирателните списъци на секцията по регистрирания им настоящ адрес. При подаване на едно заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес, избирателят се вписва и в двата списъка (за гласуване за членове на Европейския парламент и за гласуване за народни представители), ако има избирателни права и за двата вида избори.

Заявлението за гласуване по настоящ адрес може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ - https://regna.grao.bg/, без необходимост от електронен подпис.

07.05.2024

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 08.05.2024 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

06.05.2024

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 07.05.2024 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

01.05.2024

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, уведомява избирателите български граждани, че от 29 април 2024 г., могат да извършват проверка дали са включени в избирателните списъци за гласуване в изборите на 9 юни 2024 г., на интернет страницата на общинската администрация по постоянния си адрес - https://www.plovdiv.bg/announcements/ep-ns-09-06-24/.

Избирателните списъци са два – за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за гласуване в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Справката може да бъде извършвана и на страницата на ГД „ГРАО“ на следния адрес: https://www.grao.bg/elections/

Избирателите български граждани, които имат избирателни права, но не са включени в съответния избирателен списък, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по постоянния си адрес за вписване в избирателния списък (Приложение № 22-ЕП и Приложение № 23-НС от изборните книжа). 

ВАЖНО: Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат гражданите, които са „живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“, което означава:

 • за български гражданин:
  • да има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България; или
  • постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г.
 • за гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз – да има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г.
25.04.2024

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 25.04.2024 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

 

 

24.04.2024

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 9 ЮНИ 2024 Г

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г., всеки ден, считано от 09:00 ч. на 25.04.2024 г. до 17:00 ч. на 07.05.2024 г., в сградата на Общински съвет – Пловдив, находяща се на ул. „Авксентий Велешки“ № 20, етаж първи, стая № 104.

 1. Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалициисе извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 65-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от КРБ и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

Важно: Препоръчително е предложението да се представи и на технически носител в Excel формат - свалете от тук!

22.04.2024

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 22.04.2024 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 128-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК № 162202029 и РИК 16-Пловдив град, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола, отразяващ резултатите в секция № 162202029.

 • № 127-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: Сигнал относно неправомерно разположен агитационен материал.

 • № 126-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване, по реда на чл. 269 ИК и т 8.3 от Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване в СИК № 162206057, на територията на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив.

всички решения