Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 114-ЕП
Пловдив Град, 26.05.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№ 5/25.05.2019 г. от Иванела Петрова Попова

Постъпил е сигнал с вх.№5/25.05.2019 год., от Иванела Петрова Попова. В жалбата са изложени доводи за липса на кворум на членовете на СИК №162204011 при приемо-предаването на изборни книжа и материали. Подателят на сигнала твърди, че от деветимата членове на описаната СИК, в деня преди изборите, при приемо-предаването на изборните книжа и материали от районните кметства, са присъствали само двама от членовете на СИК №162204011 в град Пловдив.

След постъпването на сигнала, вечерта на 25.05.2019 год., РИК 16 – Пловдив е извършила проверка, като е установено, че изборните книжа и материали за секцията са получени;  транспортирани са под охрана и са заключени в изборното помещение, съгласно изискванията на ИК и Методическите указания за СИК. В изборния ден, в 08:30 часа, член на РИК 16 – Тодор Тодоров е провел телефонен разговор със секретаря на СИК №162204011, който  е дал информация за наличие кворум - работещи 8 (осем) от членовете на СИК; спокойна обстановка и нормално протичане на изборния процес.

С оглед на гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т.20, във връзка с постъпил сигнал с вх.№5/25.05.2019 год., от Иванела Петрова Попова, Районната избирателна комисия 16-Пловдив,

РЕШИ:

ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх.№5 от 25.05.2019 год., от Иванела Петрова Попова.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Радина Бойчева Петрова

* Публикувано на 26.05.2019 в 15:44 часа

Календар

Решения

  • № 122-ЕП / 29.05.2019

    относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

  • № 121-ЕП / 26.05.2019

    относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 120-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения